برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag Academic Publication Office
Pages/ ResponsivePage                            
     
2018 Monday 15 Oct
Pages/ New Home                            
     
2018 Saturday 22 Sep
Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Predatory/misleading Journals, Conferences, and Metrics                            
     
2017 Tuesday 24 Oct
Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Publishing Science                            
     
2017 Monday 23 Oct
Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Research Integrity Editor                            
     
2017 Monday 23 Oct
Pages/ OEC Recorded Workshop Video: Transparency in Peer-review                            
     
2017 Thursday 14 Sep
Pages/ About Us                            
     
2015 Monday 21 Sep
Pages/ Home                            
      Academic Publication Office
2008 Tuesday 22 Apr